1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przystąpienia i członkostwa w Klubie Kohersen.
 2. Organizatorem Klubu Kohersen jest DLF Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni 81-300, przy ul. Sportowej 8c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000122929, NIP 586-20-86-226, REGON 192757317, kapitał zakładowy w pełni opłacony 917 000 PLN, e-mail: kontakt@kohersen.pl, nr telefonu +48 58 781 43 63, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Klub Kohersen jest organizowany w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: www.kohersen.pl.
 4. Uczestnikiem Klubu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która założy konto w sklepie internetowym www.kohersen.pl i przystąpi do Klubu rejestrując minimum jeden produkt marki Kohersen, stanowiący własność Uczestnika.
 5. Do rejestracji w Klubie Kohersen niezbędne może być podanie numeru seryjnego urządzenia. Numer seryjny urządzenia znajduje się na urządzeniu.
 6. Uczestnictwo w Klubie Kohersen jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Klubie Kohersen nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 8. Uczestnik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z członkostwa nie będzie:
  1. naruszał Regulaminu lub Regulaminu Sklepu Internetowego www.kohersen.pl ,
  2. podawał danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Organizatora, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Uczestników,
  4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem bez powiadomienia Uczestnika. Organizator jest również uprawniony do trwałego zablokowania adresu IP Uczestnika, jeśli publikowane przez niego treści będą w sposób rażący i notoryczny naruszały treść niniejszego Regulaminu.
 10. Uczestnik Klubu Kohersen uprawniony jest do:
  1. Uzyskania 20% rabatu na zakup akcesoriów, części eksploatacyjnych i części serwisowych dostępnych w sklepie internetowym Kohersen www.kohersen.pl.
  2. Otrzymywania informacji o ekskluzywnych ofertach i specjalnych wydarzeniach
  3. Otrzymywania wiadomości i porad dotyczących produktów.
 11. Poprzez przystąpienie do Klubu Kohersen Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Klubie Kohersen w każdym czasie składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kohersen.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Uczestnik Klubu Kohersen wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań marketingowych i sprzedażowych przez firmę DLF sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące.
 14. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 15. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika jest Organizator.
 16. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu wykonania usługi członkostwa w Klubie Kohersen zgodnie art. 6 ust. 1. lit. b RODO.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i wykonania usługi członkostwa w Klubie Kohersen.
 18. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
 19. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestnika określa Polityka Prywatności pod adresem: www.kohersen.pl/content/74-polityka-prywatnosci.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 21. Regulamin Klubu Kohersen wchodzi w życie z dniem 24.08.2021 r.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do Newslettera Kohersen®