Regulamin Autoryzowanego Serwisu DLF Sp. z o.o. (dalej „Serwis”)

 1. W przypadku stwierdzenia wady objętej uprawnieniami z rękojmi lub wady objętej gwarancją mogą Państwo zgłosić odpowiednie żądanie do Biura Obsługi Klienta DLF za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – listownie lub osobiście: DLF serwis ul. Hutnicza 53 D, 81-061 Gdynia, telefonicznie: +48 58 781 43 63, elektronicznie: sekretariat@dlf.pl.
 2. Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres:

  DLF serwis

  ul. Hutnicza 53 D

  81-061 Gdynia

 3. Serwis rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, Serwis zaleca, aby przed wysłaniem towaru skontaktowali się Państwo z Biurem Obsługi Klienta DLF, które służy pomocą w zakresie organizacji transportu urządzenia na koszt Serwisu w dwie strony, jak równie określi, które akcesoria powinny być dosłane wraz z urządzeniem. Może się również okazać, że naprawa nie będzie wymagała dostarczenia urządzenia do Serwisu, a będzie mogła zostać wykonana zdalnie.
 4. Rekomendujemy, by wysyłając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy wybiorą Państwo zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło".
 5. Brak spełnienia przez Państwa rekomendacji określonych w punktach 3 i 4 powyżej nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji ani nie spowoduje ewentualnych roszczeń ze strony DLF w tym zakresie.
 6. Towar należy przysyłać z otrzymanymi akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania, po uprzednim telefonicznym ustaleniu z Biurem Obsługi Klienta DLF. Do towaru dołącza się dokładny opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo powinni Państwo określić swoje oczekiwania reklamacyjne.
 7. Do reklamowanego towaru winni Państwo dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.
 8. W przypadku, gdy towar dostarczony do Serwisu nie uzasadnia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, a wada wynikła z winy Kupującego, Serwis skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności Serwis – wedle Państwa wyboru - może dokonać naprawy dostarczonego towaru na Państwa wyraźne zlecenie (naprawa pozagwarancyjna) oraz po uprzednim zaakceptowaniu przez Państwa kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie na Państwa koszt bez wykonywania dodatkowych czynności.
 9. W przypadku nieodebrania przez Państwa urządzenia w terminie 30 dni od daty jego dostarczenia do Serwisu i mimo wezwania do jego odbioru, Serwis jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Państwa urządzenia. Opłata ta, w wysokości 10 zł brutto za każdy dzień przechowywania urządzenia, będzie naliczana od 31 dnia liczonego od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu.
 10. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 04.07.2018 r.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do Newslettera Kohersen®